Hopp til hovedinnhold

Feministisk leseliste

Her finner du en feministisk leseliste for arkiv- og museumssektoren.

Antologier om museum og kjønn

Adair, Joshua G. og Amy K. Levin (red.). 2020. Museums, Sexuality, and Gender Activism. London/New York: Routledge.

Brenna, Brita og Marit Anne Hauan (red.). 2018. Kjønn på museum. Trondheim: Museumsforlaget.

Glaser, Jane R og Artemis A. Zenetou (red.). 1994. Gender Perspectives – Essays on Women in Museums. Washington: Smithsonian Institution Press.

Grahn, Wera og Ross J. Wilson (red.). 2018. Gender and Heritage. Performance, Place and Politics. Oxon/New York: Routledge.

Levin, Amy K. (red.). 2010. Gender, Sexuality and Museums. London/New York: Routledge.

Hauptmann, Katherine og Kerstin Näversköld (red.). 2015. Genusförbart: inspiration, erfarenheter och metoder för mångfald i museiarbete. Lund: Nordic Academic Press.

Samlinger

Danbolt, Mathias. 2010. ‘We’re Here! We’re Queer? Activist Archives and Archival Activism.’ Lambda Nordica: Queer Methodologies. 15(3-4): 90–118.

Eichhorn, Kate. 2013. The Archival Turn in Feminism. Outrage in Order. Philadelphia: Temple University Press. Lenke for nedlastning:
https://www.researchgate.net/publication/290733940_The_archival_turn_in_feminism_Outrage_in_order

Fernstål, Lotta, Li Kolker og Fredrik Svanberg. 2015. Polysemantiskt digitalt museisamlande. Slutrapport. 34 s. https://shm.se/wp-content/uploads/2016/05/Polysem_rapport_02.pdf

Fernstål, Lotta. 2015. ‘Genus och perspektivfrågor i museernas samlingssystem’ i Katherine Hauptmann og Kerstin Näversköld (red.), Genusförbart: inspiration, erfarenheter och metoder för mångfald i museiarbete. 91–100.

Hegstad, Sveinulf. 2018. ‘Å søke etter kjønn’, i Brita Brenna og Marit Anne Hauan (red.) Kjønn på museum. Trondheim: Museumsforlaget.

Steorn, Patrik. 2010. ‘Queering the museums. Methodological reflections on doing queer in museum collections.’ Lambda Nordica: Queer Methodologies. 15(3-4): 119–143.

Sverdljuk, Jana. 2020. ‘From Handmade Underwear to the Labor Movement. Women’s History at Digital Museum’ in Adair, Joshua. G. og Amy K. Levin (red.), Museums, Sexuality, and Gender Activism. London/New York: Routledge. 197–206.

Lambda Nordica er et open access peer review tidsskrift for LGBTQ-studier. Alle deres artikler kan lastes ned som PDF her: https://lambdanordica.org/index.php/lambdanordica

Formidling (inkludert utstillinger)

Ahlsén, Maria, Johanna Berg og Kristina Berg. 2005. ‘Hela historien? Tjugo frågor till en utställning’, i Inga-Lill Aronsson og Birgitta Meurling (red.). Det bekönade museet. Genusperspektiv i museologi och museiverksamhet. 173–189.

Grundberg, Malin. 2015. ‘Sex punkter för genusmedveten utställningsproduktion’, i Katherine Hauptmann og Kerstin Näversköld (red.), Genusförbart: inspiration, erfarenheter och metoder för mångfald i museiarbete. 41–60.

Kolker, Li. 2015. ‘Att genusförandra en utställning – en pedagogisk utmaning’, i Katherine Hauptmann og Kerstin Näversköld (red.), Genusförbart: inspiration, erfarenheter och metoder för mångfald i museiarbete. 73–86.

Rapporter

Fernstål, Lotta, Li Kolker og Fredrik Svanberg. 2014. Polysemantisk digitalt museisamlande. Projektrapport 1. 71 s.  https://shm.se/wp-content/uploads/2016/05/Polysem_rapport_01.pdf

Grahn, Wera. 2007. Genuskonstruktioner och museer. Handbok för genusintegrering. Uppsala/Stockholm: Upplandsmuseet/Statens kulturråd. 60 s. https://www.upplandsmuseet.se/globalassets/publikationer/bocker/genusrapport_jp2011_print.pdf

Grahn Wera. 2009. Intersektionella konstruktioner och kulturminneförvaltning. NIKU-rapport 27. Oslo: NIKU. 38 s. https://niku.brage.unit.no/niku-xmlui/bitstream/handle/11250/2561342/NIKURapport27.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Haugen, Bjørn Sverre Hol og Mona Pedersen (Kvinnemuseet). 2019. En følelse av fokus. Rapport om norske museers arbeid med kjønnsperspektiver i formidling og samlingsforvaltning. Museumsnettverk for kvinnehistorie og Kvinnemuseet. 37 s. https://kvinnemuseet.no/nettverk

Statens historiska museer. 2013. Uppdrag jämställda museer – Rapport om regeringsuppdraget att ta fram underlag oh utveckla metoder för en mer jämställd representation i samlingar och utställningar. FOU Rapport 10. 28 s. https://shm.se/wp-content/uploads/2016/05/Jamusrapport.pdf

UNESCO 2014 Gender equality: heritage and creativity. Paris: UNESCO. 158 s. http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/gender-equality-heritage-and-creativity-2014-en_1.pdf

Prosjekter og nettverk

Nå begynner ‘a med det der igjen - om kjønnsrepresentasjon i museenes samlings- og formidlingspraksiser. Av Museumsnettverk for kvinnehistorie og Kvinnemuseet i Norge. Prosjektet er støttet av Norsk Kulturråds samfunnsrolleprogram. Prosjektet startet våren 2019 og varer frem til mars 2021.

Kunstmangfold. Nettverk for arbeid med likestilling og mangfold. Ledet av kunsthistorikerne Ulla Angkjær Jørgensen (NTNU) og Sigrun Åsebø (UiB). Formålet med nettverket er å starte diskusjon og samarbeid mellom kunstmuseene i Norge og Norden om hvordan de kan fremme kjønns- og mangfoldighetsperspektiver i produksjon av nye utstillinger og i bruken av eksisterende samlinger (fra nettverkets hjemmeside). https://www.ntnu.no/kunstmangfold

JÄMUS et prosjekt for økt likestilling i museumssektoren i Sverige, ledet av Statens historiska museer. Prosjektet startet i 2011 og er nå avsluttet. JÄMUS har både delrapporter og sluttrapport tilgjengelig på nett. I 2015 publiserte prosjektet boken Genusförbart.

Ressurssider

Museumsnettverk for kvinnehistorie har en FB-gruppe som er aktiv, vi ønsker flere medlemmer velkommen:
https://www.facebook.com/groups/1197330220419373/

Nettverk for kunstmangfold har laget en oversikt over aktuelle publikasjoner, og en liste over avhandlinger med temaer innen kjønn, feministisk teori, museer og kunst: https://www.ntnu.no/kunstmangfold/publikasjoner

Kilden kjønnsforskning http://kjonnsforskning.no/nb og deres plattform https://www.kvinnehistorie.no/

Skeivt arkiv: https://skeivtarkiv.no/

Her kan du komme i kontakt med personer fra hele verden som arbeider med kjønn og kvinnehistorie på museer: International Association of Women's Museums: https://iawm.international/


Flere tips under bildet!

  • Biblioteket på Kvinnemuseet
    1/1
    Biblioteket på Kvinnemuseet Maren Sofie Løfsgård / Kvinnemuseet, Anno

Annen nyttig feministisk litteratur

Brown, Victoria. 2014. Feminism, Time, and Nonlinear History. Palgrave Macmillan.

Hagemann, Gro. 2003. 'Om å gjøre det enkle komplisert og det usynlige synlig - noen dilemmaer i kvinnehistorien',  i Gro Hagemann (red.): Feminisme og historieskriving. Inntrykk fra en reise, Oslo: Universitetsforlaget, 52-74.

Martin, Brenda og Penny Sparke (red.). 2003. Women's places, Architecture and Design 1860-1960. London: Routledge.

Museum24:Portal - 2024.04.15
Grunnstilsett-versjon: 1