Nye utstillingsplaner

Følg med på progresjonen til Kvinnemuseets nye utstilling HYSJ! FORTELLINGER OM ABORT OG SEKSUALITET.

  • Abortdemonstrasjon, Stortinget
    1/1
    Fra markeringen av 40 år med selvbestemt abort i Norge, 16. juni 2018, Oslo. Foto: Mona Holm, Kvinnemuseet

Kort beskrivelse

Abort har til alle tider vært en trussel for kvinners liv og helse. I 2018 er det 40 år siden vi fikk Lov om selvbestemt abort i Norge. I mange land er abort fortsatt straffbart. 

Prosjektet skal skape rom for samtaler om dette tabubelagte temaet. Det skal samles inn individuelle historier fra flere land. Disse skal presenteres i en internasjonal nettutstilling, en viral kampanje og en fysisk utstilling. 

Nettutstillingen oversettes til tre språk og promoteres via kvinnemuseumsorganisasjonen IAWM. Planlagt åpning er høsten 2020.

Budsjett

(per 18.09.2018)

Totalbudsjett :                  3 345 000,- NOK

Egenandel:                        1 300 000,- NOK

Mottatt støtte:     

Fritt Ord:                               150 000,- NOK

Søkt støtte:

Nordisk kulturkontakt:       1 000 000,- NOK


Søkes framover:                    895 000,- NOK                  


Spesifisert budsjett per 20.09.2018

Prosjektbeskrivelse

Abort er en individuell, kvinnelig erfaring, som likefullt har innvirkning på hele samfunnet. Abort er et tema som er særdeles underkommunisert, av ulike årsaker. I flere land er det fortsatt en kriminell handling, og inntil ganske få år tilbake var det straffbart over hele den vestlige verden. En abort er ikke minst en udiskutabel etisk handling, uavhengig av religion. Et abortinngrep innebærer en avslutning av et mulig liv. Et uønsket og avbrutt svangerskap rører i tillegg ved en rekke tabuområder, som kvinners seksualitet, mulig uansvarlige seksuelle forbindelser, kvinners kontroll over samfunnets reproduksjon, ideen om moderskapet som «hellig» og kvinners frihet til å ta egne valg på bekostning av familiens ønsker, for å nevne de mest sentrale.

Kvinnemuseet i Norge vil skape rom for samtaler om dette tabubelagte temaet ved å utvikle en ny fysisk utstilling på museet, samt en nettutstilling rettet mot et internasjonalt publikum. Et prosjekt som dette er umulig å gjennomføre for en stor del av kvinnemuseene i verden, selv om mange ønsker det. I noen land er det rett og slett farlig; i andre land vil en slik utstilling skape vanskeligheter med finansiering. I Norden har vi derimot muligheten og vi mener det er vår plikt å gjennomføre prosjektet på en slik måte at det kan nå ut til og å tjene så mange som mulig av kvinnemuseene globalt og deres publikum. Vi har i flere sammenhenger diskutert behovet for en internasjonal abortutstilling med kolleger i The International Association of Women’s Museums. Siste gang var på Kvinnemuseums-kongressen i Mexico City november 2016, og prosjektplanen er dels basert på disse samtalene.

Gjennom prosjektet ønsker vi å samle inn historier fra flere lokalsamfunn rundt om i verden gjennom vårt internasjonale nettverk, The International Association of Women’s Museums. IAWM har sitt sete i Merano, Italia. Det norske Kvinnemuseet har vært aktivt med i etableringen av organisasjonen, og museumsleder ved Kvinnemuseet er p.t. organisasjonens valgte president. (Mer informasjon om IAWM finnes her: http://iawm.international/.) Vi vil spørre åtte utvalgte kolleger/medlemmer om å hjelpe oss å gjennomføre intervjuer med ulike kvinner om deres erfaringer fra å ha tatt en abort. KVINNENE BLIR SIKRET ANONYMITET.

De innsamlede historiene vil bli brukt i en internasjonalt orientert digital utstilling og en viral kampanje, samt den fysiske utstillingen på vårt eget museum i Kongsvinger. Vi vil basere arbeidet på våre erfaringer med en tidligere utstilling om norsk aborthistorie som ble vist på Kvinnemuseet fra 2004 til 2015. Denne utstillingen var særdeles ettertraktet blant ungdom, og en ny abortutstilling på museet etterlyses stadig. Erfaringene vi har fra møtene med museumsbesøkende i den forrige utstillingen vil ligge til grunn for utarbeiding av spørreskjemaene for det nye prosjektets intervjuer og for annet av innhold og løsninger. I tillegg til de personlige historiene fra kvinnene, vil vi også gi en oversikt over de ulike landenes generelle historie om abort og seksualitet i utstillingen.

For å få visualisert historiene om abort og seksualitet vil vi samarbeide med den svenske kunstnergruppen OTALT, som har spesialisert seg på å gripe fatt i temaer som er "uuttalte", under-kommuniserte og fortiet i samfunnet generelt og i vår allmenne historieformidling. OTALT, med sete i Arvika, Sverige, blir viktige prosjektmedarbeidere for å nå målet med utstillingsprosjektet, og dessuten viktige for å knytte kontakter mellom to institusjoner som begge arbeider for synliggjøring av kvinnekultur- og kvinnehistorie i to naboland i Norden. Vi mener at dette samarbeide bør være innledningen til fortsatt godt samarbeid og gode felles prosjekter i framtiden på tvers av landegrensene.

Samarbeid

Kunstnergruppen OTALT fra Arvika, Sverige, skal bidra til å gi utstillingen og fortellingene en kunstnerisk form og vil tilføre nye aspekter til utstillingens tema og mål. Kunstnergruppen har store feministiske prosjekt bak seg, og sommeren 2018 gjennomførte de performancen "Förmödrerna" i Arvika.

Eksterne prosjektmedarbeidere

Kathrin Pabst, Ph.D., leder fagseksjonen i Vest-Agder-museet IKS            
Stine Küle-Hansen, sexologisk rådgiver og museumsformidler
Tove Fjellheim, jordmor, Kvinnehelsa Kongsvinger
Christina Bukaasen, helsesøster, Kongsvinger commune
Hilde Offord, helsesøster, Kongsvinger kommune
Elisabeth Lønnå, Ph.D. historie, spesialist på kvinnebevegelse, Katti Anker Møller og arbeid for reproduktiv helse

Interne prosjektmedarbeidere (Anno/Kvinnemuseet)

Mona Pedersen, Ph.D, direktør Anno museum, Kongsvingerregionen
Bjørn Sverre Hol Haugen, Ph.D., førstekonservator Anno museum
Elisabet Løvold, utstillingsdesigner Anno museum, Norsk skogmuseum
Gry Linderud, utstillingsdesigner Anno museum

Prosjektleder: Mona Holm, konservator NMF/museumsleder Kvinnemuseet

  • Abortdemonstrasjon, Stortinget
    1/1
    Fra 40-årsmarkeringen for Lov om selvbestemt abort i Oslo, 16. juni 2018. Foto: Mona Holm, Kvinnemuseet

Framdriftsplan

Januar-desember 2018: Idéutvikling og søknader
September-desember 2018: Prosjektjustering
Desember 2018: Oppstartsmøte
Januar-februar 2019: Signert avtale med alle internasjonale bidragsytere
April 2019: Intervjuskjema ferdig
April-oktober 2019: Innsamling historier
Oktober-desember 2019: Oversettelse
Desember 2019-mai 2020: Design og utstillingsutvikling
Mai-september 2020: Konstruksjon og programutvikling
November 2020: Utstillingsåpning og kampanjer