Nye utstillingsplaner

Følg med på progresjonen til Kvinnemuseets nye utstilling HYSJ! FORTELLINGER OM ABORT OG SEKSUALITET. Egen vandreutstilling og nettutstilling planlegges også.

 • Abortdemonstrasjon, Stortinget
  1/1
  Fra markeringen av 40 år med selvbestemt abort i Norge, 16. juni 2018, Oslo. Foto: Mona Holm, Kvinnemuseet

Kort beskrivelse

Abort har til alle tider vært en trussel for kvinners liv og helse. I 2018 var det 40 år siden vi fikk Lov om selvbestemt abort i Norge, noe som ble markert på høytidelig vis foran Stortinget den 16. juni. Få måneder etter ble loven utfordret.

At kvinner selv skal bestemme over egen kropp og hvor mange barn de vil ha, har vært en av kvinnebevegelsens store saker. For mange kvinner i verden utgjør abort en stor fare og det anslås at mer enn 30 000 dør på grunn av utrygge aborter per år. I flere land ser vi nå en utvidelse av kvinners abortrettigheter. I 2018 ble abort legalisert i Irland etter en lang og hard kamp, men i mange land er det fortsatt straffbart. I noen land innskrenkes kvinners rett til selvbestemmelse, blant annet i Norge. 

Abort er en universell kvinnelig erfaring som angår svært mange. Temaet er svært stigmatisert og det snakkes nesten aldri om abort. Kunnskapsnivået er lavt. Prosjektet HYSJ! Fortellinger om abort og seksualitet skal skape rom for samtaler om dette tabubelagte temaet. Det skal samles inn individuelle historier fra Norge, Sverige og Grønland og flere andre land. Historiene skal presenteres i en fysisk utstilling på Kvinnemuseet i Norge. Det skal i tillegg lages en vandreutstilling og en nettutstilling, som er tenkt utviklet og finansiert delvis som et eget prosjekt. 

Vandreutstillingen er planlagt sendt på turné til visningssteder i hele Norge og formidlet til hovedmålgruppene ungdom/unge voksne og innvandrerkvinner i samarbeid med frivillige og ekspertgrupper fra Norske Kvinners Sanitetsforening og foreningen Sex og Politikk.

Nettutstillingen, som skal supplere den fysiske utstillingen på Kvinnemuseet og vandreutstillingen, skal i tillegg til nordiske språk også være på engelsk, fransk og spansk. Den skal vises og promoteres via nettsider og SoMe-plattformer til Kvinnemuseet og the International Association of Women's Museums, samt flere norske samarbeidsorganisasjoner. 

Planlagt åpning er mars 2021.

500 000,- i støtte fra Helsedirektoratet

April 2020 vedtok Helsedirektoratet i Norge å støtte utstillingsprosjektet med kr. 500 000,-

Vi er kjempestolte og takknemlige!

150 000,- i støtte fra Sparebankstiftelsen Hedmark

Kvinnemuseet har forsommeren 2019 mottatt kr. 150 000,- til utstillingen HYSJ!, øremerket digitalt innhold og teknologisk utstyr til formidling. 

Vi er svært takknemlig for støtten og retter en stor takk til Sparebankstiftelsen Hedmark!

200 000,- danske kroner i støtte fra

 • Logo - Nordisk kulturfond

Nordisk kulturfond har innvilget vår søknad om støtte med 200 000,- danske kroner. Per 14.01.19 vil det utgjøre 273 900,- norske kroner.

Vi er stolte og glade og retter en stor takk til Nordisk kulturfond!

150 000,- i støtte fra Fritt Ord

Kvinnemuseet mottok 2018 kroner 150 000, til utstillingsprosjektet. 
Vi takker for tilliten og muligheten dere har gitt oss for å gå videre med prosjektet!

Samarbeid

Kunstnergruppen OTALT fra Arvika, Sverige, skal bidra til å gi utstillingen og fortellingene en kunstnerisk form og vil tilføre nye aspekter til utstillingens tema og mål. Kunstnergruppen har store feministiske prosjekt bak seg, og sommeren 2018 gjennomførte de performancen "Förmödrerna" i Arvika.

Eksterne prosjektmedarbeidere

Kathrin Pabst, Ph.D., leder fagseksjonen i Vest-Agder-museet IKS            
Stine Küle-Hansen, sexologisk rådgiver og museumsformidler
Tove Fjellheim, jordmor, Kvinnehelsa Kongsvinger
Christina Bukaasen, helsesøster, Kongsvinger commune
Hilde Offord, helsesøster, Kongsvinger kommune
Kjersti Augland, seniorrådgiver i Sex og politikk - foreningen for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter, Oslo

Interne prosjektmedarbeidere (Anno/Kvinnemuseet)

Mona Pedersen, Ph.D, direktør Anno museum, Kongsvingerregionen
Bjørn Sverre Hol Haugen, Ph.D., førstekonservator Anno museum
Elisabet Løvold, utstillingsdesigner Anno museum, Norsk skogmuseum
Gry Linderud, utstillingsdesigner Anno museum

Prosjektleder: Mona Holm, konservator NMF/museumsleder Kvinnemuseet

 • Abortdemonstrasjon, Stortinget
  1/1
  Fra 40-årsmarkeringen for Lov om selvbestemt abort i Oslo, 16. juni 2018. Foto: Mona Holm, Kvinnemuseet

Spesifisert budsjett per 03.03.2019

Prosjektbeskrivelse

Abort er en individuell, kvinnelig erfaring, som likefullt har innvirkning på hele samfunnet. Abort er et tema som er særdeles underkommunisert, av ulike årsaker. I flere land er det fortsatt en kriminell handling, og inntil ganske få år tilbake var det straffbart over hele den vestlige verden. En abort er ikke minst en udiskutabel etisk handling, uavhengig av religion. Et abortinngrep innebærer en avslutning av et mulig liv. Et uønsket og avbrutt svangerskap rører i tillegg ved en rekke tabuområder, som kvinners seksualitet, mulig uansvarlige seksuelle forbindelser, kvinners kontroll over samfunnets reproduksjon, ideen om moderskapet som «hellig» og kvinners frihet til å ta egne valg på bekostning av familiens ønsker, for å nevne de mest sentrale.

Kvinnemuseet i Norge vil skape rom for samtaler om dette tabubelagte temaet ved å utvikle en ny fysisk utstilling på museet, samt en nettutstilling rettet mot et internasjonalt publikum. Et prosjekt som dette er umulig å gjennomføre for en stor del av kvinnemuseene i verden, selv om mange ønsker det. I noen land er det rett og slett farlig; i andre land vil en slik utstilling skape vanskeligheter med finansiering. I Norden har vi derimot muligheten og vi mener det er vår plikt å gjennomføre prosjektet på en slik måte at det kan nå ut til og å tjene så mange som mulig av kvinnemuseene globalt og deres publikum. Vi har i flere sammenhenger diskutert behovet for en internasjonal abortutstilling med kolleger i The International Association of Women’s Museums. Siste gang var på Kvinnemuseums-kongressen i Mexico City november 2016, og prosjektplanen er dels basert på disse samtalene.

Gjennom prosjektet ønsker vi å samle inn historier fra flere lokalsamfunn rundt om i verden gjennom vårt internasjonale nettverk, The International Association of Women’s Museums. IAWM har sitt sete i Merano, Italia. Det norske Kvinnemuseet har vært aktivt med i etableringen av organisasjonen, og museumsleder ved Kvinnemuseet er p.t. organisasjonens valgte president. (Mer informasjon om IAWM finnes her: http://iawm.international/.) Vi vil spørre åtte utvalgte kolleger/medlemmer om å hjelpe oss å gjennomføre intervjuer med ulike kvinner om deres erfaringer fra å ha tatt en abort. KVINNENE BLIR SIKRET ANONYMITET.

De innsamlede historiene vil bli brukt i en internasjonalt orientert digital utstilling og en viral kampanje, samt den fysiske utstillingen på vårt eget museum i Kongsvinger. Vi vil basere arbeidet på våre erfaringer med en tidligere utstilling om norsk aborthistorie som ble vist på Kvinnemuseet fra 2004 til 2015. Denne utstillingen var særdeles ettertraktet blant ungdom, og en ny abortutstilling på museet etterlyses stadig. Erfaringene vi har fra møtene med museumsbesøkende i den forrige utstillingen vil ligge til grunn for utarbeiding av spørreskjemaene for det nye prosjektets intervjuer og for annet av innhold og løsninger. I tillegg til de personlige historiene fra kvinnene, vil vi også gi en oversikt over de ulike landenes generelle historie om abort og seksualitet i utstillingen.

For å få visualisert historiene om abort og seksualitet vil vi samarbeide med den svenske kunstnergruppen OTALT, som har spesialisert seg på å gripe fatt i temaer som er "uuttalte", under-kommuniserte og fortiet i samfunnet generelt og i vår allmenne historieformidling. OTALT, med sete i Arvika, Sverige, blir viktige prosjektmedarbeidere for å nå målet med utstillingsprosjektet, og dessuten viktige for å knytte kontakter mellom to institusjoner som begge arbeider for synliggjøring av kvinnekultur- og kvinnehistorie i to naboland i Norden. Vi mener at dette samarbeide bør være innledningen til fortsatt godt samarbeid og gode felles prosjekter i framtiden på tvers av landegrensene.